Nedbør og mildvær gir lavere strømpriser

Nedbør og mildvær har preget årets første måned. Både temperatur og nedbør har vært betydelig over “normalen”. Allerede ved inngangen til vinteren kom det noen indikasjoner fra meteorologiske rapporter om våte og milde scenarier for årets første måneder. NAO-indeksen er en indeks der man sammenligner trykket på havoverflaten ved en værstasjon på Island og en ved Azorene. Når denne indeksen er positiv, signaliserer det normalt en våt og mild værtype. Altså var scenen satt!

Lavtrykk og høytrykk

Trykkforskjell mellom lavtrykk og høytrykk avgjør hvor mye vind og nedbør som vil komme over Atlanteren og treffe de nordiske landene. Forskjellene har vært store og vart i over en måned. Dette har gitt et overraskende kraftig utfall på kraftprisene for 2020. Spotprisen er omtrent halvert i forhold til prisen før jul. Hydrobalansen har gått fra -5 til pluss 25 TWh i rekord fart. Bedringen i ressurssituasjonen skyldes i hovedsak mye vindkraftproduksjon, mer nedbør enn normalt og et betydelig lavere forbruk på grunn av mildværet. Mye uregulert produksjon og stadig mer installert vindkraft i systemet har sammen med stor produksjonsvilje for å «tømme» vannmagasinene til vårsmeltingen lagt press på spotprisene.

Prisforventninger framover

Ser vi på prisene litt lenger frem, hvor vi forutsetter en normal ressurssituasjon, setter marginalkostnaden for kull og gass nivået for kraftprisene. Her har ikke utviklingen vært like dramatisk, og tendensen har vært mer en utflating av priskurven selv om det fortsatt er drevet mer av tilbudssiden enn av etterspørselen.

CO2-prisen har i perioden stort sett blitt liggende på nivået mellom 24 og 26, bortsett fra de siste par dagene hvor prisen nå har brutt ut av dette intervallet på nedsiden, og kan fort fortsette litt nedover. Isolert sett gir dette en lavere marginalkostnad for å produsere kraft med kull og gass. Fortsatt er det litt usikkerhet knyttet til Brexit og hvilken avtale Storbritannia ender med å få, og i hvilken grad de vil selge ut overskuddskvoter når de ikke lenger er bundet av EU forpliktelser og CO2 regimet.

Corona-viruset begynner å få en innvirkning på forventningen til den økonomiske veksten i verden. Lavere økonomisk vekst i verden gir forventning om lavere energiforbruk, som igjen demper prisene på kraft frem i tid.

Når dette er sagt så har den positive ressurssituasjonen størst betydning på kort sikt. Værutsiktene er fortsatt våte og milde selv om vi får kortvarige perioder med litt kaldere vær innimellom. Det betyr nok at prisene denne vinteren vil forbli lave, og at vi vil dra med oss en god hydrobalanse et godt stykke utover sommeren. Det skal et ganske kraftig værskifte til om markedet plutselig skulle stige markant igjen.

Chat med oss