Chat

Vilkår næring

STANDARDVILKÅR FOR KRAFTLEVERING - NÆRING

Gjeldende fra 15.09.2018

 • 1 ALMINNELIGE VILKÅR
 • 1-1 Partene i avtalen

Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og Ustekveikja Energi AS som selger av elektrisk kraft.

 • 1-2 Avtaleforholdet

Avtaleforholdet mellom partene består av disse standardvilkår med de endringer som måtte følge av det skriftlige tilbud kunden har mottatt.

Ved tvil om forståelsen av begreper og uttrykk som er brukt i disse vilkår skal definisjoner i definisjonsliste vedlagt disse vilkår legges til grunn, med mindre noe annet er sagt i disse vilkår eller noe annet fremgår av sammenhengen i disse vilkår.

 • 1-3 Sikkerhetsstillelse

Ustekveikja Energi AS kan kreve at kunden stiller sikkerhet for sine betalingsforpliktelser, dersom og så lenge det sannsynliggjøres fare for betalingsmislighold.

 • 2 MÅLING OG AVREGNING
 • 2-1 Måling av kraftforbruk

Måling av kraftforbruk foretas av nettselskapet i overensstemmelse med gjeldende forskrifter om måling og avregning.

Ustekveikja Energi AS benytter måledata fra nettselskapet ved års- og sluttavregning av kunder.

 • 2-2 Feil ved måling eller avregning

Ved feil ved måledata meddelt av nettselskapet, ved feil håndtering av måledata, eller ved faktureringsfeil, kan Ustekveikja Energi AS eller kunde kreve henholdsvis tilleggsbetaling eller tilbakebetaling. Som feil ved avregning regnes feil stipulert forbruk som følge av manglende eller feil måleravlesning.

Tilbakebetaling eller tilleggsbetaling ved slike avregnings- eller målefeil kan kreves for den tid feilen kan sannsynliggjøres. Etterberegning/godskriving skjer fra og med siste betalingsfrist etter at feilen ble oppdaget, og som hovedregel ikke ut over 3 år, jf. lov om foreldelse av fordringer.

 • 2-3 Fremgangsmåte ved krav om tilbakebetaling eller tilleggsbetaling

Krav om tilbakebetaling eller tilleggsbetaling på grunn av feil ved måledata eller feil håndtering av måledata, rettes direkte til nettselskapet som er ansvarlig for målingen.

Det vises til nettleieavtalens § 5 om regler for kontroll av måleutstyr.

 

 • 3 PRIS OG BETALINGSVILKÅR
 • 3-1 Pris

Kraften leveres i henhold til avtalt produkt og pris. Dersom det skjer større endringer i kundens behov for kraft, skal Ustekveikja Energi AS varsles så raskt som mulig. Regulerkraftkostnader tilkommer som følge av balanseregulering mellom forventet forbruk og produksjon.

Ved inngangen til et nytt kalenderår har Ustekveikja Energi AS rett til å indeksregulere sitt påslag i forhold til strømbørsens pris (NordPool) med endringen i konsumprisindeks fra forrige år.

 • 3-2 Betalingsvilkår

Ved kontraktinngåelse og i avtaleperioden vil kredittvurdering foretas. Ustekveikja Energi kan der det foreligger saklig grunn for det kreve forskudds- eller akontobetaling.

Dette betyr begrepene:

- Etterskuddsvis fakturering: "fakturering etter hver fakturaperiode, basert på faktisk forbruk"

- A-konto fakturering: "fakturering basert på estimert forbruk med forfall tidligst midt i perioden"

- Forskuddsvis fakturering: "fakturering basert på estimert forbruk for kommende fakturaperiode, med forfall før periodens start eller før midten av perioden"

 • 3-3 Betalingsfrister, forsinkelsesrente og inkasso

Faktura forfaller til betaling i henhold til Ustekveikja Energi AS’ normale faktureringsrutiner.

Forsinkelsesrente påløper ved betaling etter betalingsfrist angitt på faktura i henhold til forsinkelsesrenteloven.

Inkasso skjer i samsvar med inkassoloven.

 

 • 4 OPPFYLLELSE AV AVTALEN OG KONSEKVENSER AV AVTALEBRUDD
 • 4-1 Ustekveikja Energi AS leveringsforpliktelse

Ustekveikja Energi AS er forpliktet til å levere elektrisk kraft i henhold til kundens løpende behov/uttak.

 • 4-2 Stansing av levering på grunn av betalingsmislighold

Ustekveikja Energi AS kan stanse levering av kraft dersom kunden ikke betaler innen den betalingsfrist som fremgår av faktura.

Kunden skal varsles skriftlig, og dersom kunden ikke innen den tid som Ustekveikja Energi AS krever har reparert betalingsmisligholdet, stanses leveransen.

Enhver innbetaling fra kunden vil gå til dekning/nedbetaling av den eldste utestående fordring Ustekveikja Energi AS har på kunden, med mindre partene har blitt enige om noe annet.

 • 4-3 Gjenopptagelse av leveringen

Kraftlevering som er rettmessig stanset av Ustekveikja Energi AS på grunn av manglende betaling vil normalt ikke bli gjenopptatt før all gjeld til Ustekveikja Energi AS, inkludert kostnader ved stansing og gjenopptagelse, er betalt. Slike utgifter skal spesifiseres på faktura på en slik måte at det muliggjør kontroll for kunden.

Ustekveikja Energi AS kan sette som vilkår for gjenopptagelse at kunden stiller sikkerhet for betalingsforpliktelsen.

 • 4-4 Heving

Ustekveikja Energi AS kan heve kontrakten dersom kunden vesentlig misligholder betalingsfristen m.v. etter at kunden er blitt skriftlig oppfordret til å betale, og om at avtalen ellers vil bli hevet.

Ustekveikja Energi AS kan heve avtalen med umiddelbar virkning dersom kunden går konkurs.

Ustekveikja Energi AS kan kreve erstattet det tap man lider ved at tidsbegrensede avtaler ikke gjennomføres dersom kunden er blitt gjort kjent med Ustekveikja Energi AS’ rettigheter før avtalen ble inngått. Ustekveikja Energi AS plikter å ta rimelige forhåndsregler for å begrense sitt tap.

Ved vesentlig mislighold fra Ustekveikja Energi AS, kan kunden heve avtalen, med virkning fremover i tid.

 • 4-5 Kundens krav ved forsinket oppstart av kraftleveranse

Dersom oppstarten av kraftleveransen er forsinket og dette ikke skyldes kunden eller forhold på kundens side, kan kunden:

- holde tilbake betalingen for å dekke krav som følge av forsinkelsen, men ikke åpenbart mer enn det som vil gi betryggende sikkerhet for kravet

- heve avtalen, forutsatt at forsinkelsen er vesentlig. Er kraften levert, må kravet om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kunden fikk vite om leveringen

- kreve erstatning for tap som følge av forsinkelsen

 • 4-6 Ustekveikja Energi AS erstatningsansvar

Kunden kan kreve erstatning for tap man lider som følge av forsinket oppstart av kraftleveransen fra Ustekveikja Energi AS side. Dette innebærer at Ustekveikja Energi AS er ansvarlig for eventuelle merkostnader som kunden er blitt avregnet av tidligere kraftleverandør eller nettselskapet i medhold av leveringsplikt, jf. også § 1-3.

Dette gjelder likevel ikke så langt Ustekveikja Energi AS godtgjør at den forsinkede oppstarten skyldes hindring utenfor deres kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

Beror forsinkelsen på en tredjeperson som Ustekveikja Energi AS har gitt i oppdrag helt eller delvis å oppfylle kjøpet, er Ustekveikja Energi AS fri for ansvar bare om også tredjepersonen ville være fritatt etter regelen i annet avsnitt. Det samme gjelder om forsinkelsen beror på en leverandør som Ustekveikja Energi AS har brukt, eller på noen annen i tidligere salgsledd.

Ansvarsfriheten gjelder så lenge hindringen er til stede. Faller hindringen bort, kan ansvar gjøres gjeldende dersom Ustekveikja Energi AS da plikter å oppfylle, men ikke gjør dette.

 • 4-7 Opplysningsplikt om hindring

Hindres Ustekveikja Energi AS i å levere kraft til rett tid, skal kunden gis melding om hindringen og dens virkning på muligheten for å levere kraften. Får kunden ikke slik melding innen rimelig tid etter at Ustekveikja Energi AS fikk eller burde ha fått kjennskap til hindringen, kan kunden kreve erstattet tap som kunne ha vært unngått om han hadde fått meldingen i tide.

 • 4-8 Erstatningens omfang

Erstatningen for forsinket oppstart av kraftleveranse skal svare til det økonomiske tapet kunden er påført ved kontraktsbruddet. Dette gjelder likevel bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet.

Erstatningen omfatter uansett ikke a) tap som følge av personskade, eller b) tap i kundens næringsvirksomhet, typisk redusert margin eller overskudd.

 • 4-9 Plikt til å begrense tapet. Lemping av ansvaret

Kunden skal ved rimelige tiltak begrense sitt tap. Forsømmes dette, må han selv bære den tilsvarende delen av tapet.

Erstatningen kan settes ned dersom den vil virke urimelig for Ustekveikja Energi AS ut fra tapets størrelse i forhold til det tap som vanligvis oppstår i lignende tilfeller, og forholdene ellers.

 

 • 5 OPPSIGELSE OG FRIKJØP
 • 5-1 Oppsigelse av avtaler med prissikring

Dersom kunden ønsker å si opp en avtale av denne typen, må kunden dekke Ustekveikja Energi AS direkte økonomiske tap ved at leveransen ikke fullføres. Det direkte økonomiske tapet beregnes etter alminnelige erstatningsrettslige prinsipper. I tillegg kommer et bruddgebyr pr. måler, som angitt i kontrakten.

Ved flytting til annet prisområde for kraft, kan Ustekveikja Energi AS kreve endringer i avtalen for å kompensere for endret prisgrunnlag og andre endringer i leveringsomkostninger.

 • 5-2 Fornyelse og opphør av avtaler med prissikring

Dersom det er inngått en avtale av denne typen og kunden ved utløpet av avtalen ikke har fornyet den, går kunden over på standard spotavtale fra Ustekveikja Energi AS.

 

 • 5-3 Oppsigelse av kraftleveringsavtaler uten særskilt opphørsdato

Kraftleveringsavtaler uten særskilt avtalt opphørsdato kan sies opp av hver av partene med to ukers skriftlig varsel. Oppsigelse fra Ustekveikja Energi AS forutsetter saklig grunn.

 • 5-4 Virkningene av å si opp en kraftleveringsavtale 

Dersom kunden i forbindelse med oppsigelse av sin gjeldende kraftleveringsavtale ikke inngår ny avtale om levering av kraft fra det tidspunkt levering etter den oppsagte avtalen opphører, vil

kraft bli levert av nettselskapet i henhold til nettselskapets leveringsplikt, inntil leveranse fra ny kraftleverandør tar til.

I henhold til § 2-4 i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester, vil det vanligvis ta to uker før leveranse fra en ny kraftleverandør kan begynne.

 

 • 6 ENDRINGER I STANDARD KRAFTLEVERINGSVILKÅR

Ved endringer av disse standard kraftleveringsvilkår vil kunden varsles med 14 dagers varsel.

 

 • 7 TVISTER

Tvister vedrørende kontraktsforholdet, som ikke blir løst ved forhandlinger, skal bringes inn for Hallingdal tingrett, med mindre partene i det enkelte tilfelle blir enige om voldgift. 

Sorenskriveren i Hallingdal tingrett skal i tilfelle enighet om voldgift oppnevne voldgiftsrettens formann. For øvrig avtaler partene i samråd med den oppnevnte formannen voldgiftsrettens sammensetning og saksbehandling i henhold til bestemmelsene i lov om voldgift.

 

DEFINISJONER

Begrepene nedenfor er benyttet i standardvilkår for tilknytning og/eller i standardvilkårene for nettleie og kraftlevering.

Anleggsadresse Adressen til det stedet der anlegg med målepunkt befinner seg.

Anleggsbidrag Beregnet investeringstilskudd ved tilknytning av en ny kunde eller ved forsterkning av nettet til en eksisterende kunde.

Anleggseier/bruker Den juridiske enhet som eier eller bruker en eiendom med elektriske installasjoner som er tilknyttet nettselskapets nett.

Distribusjonsnett Overføringsnett med nominell spenning opp til og med 22kV, med mindre annet er bestemt.

Eiendom Enhver eiendom med elektriske installasjoner som er tilknyttet eller skal tilknyttes nettselskapets nett. Som eiendom regnes også eksempelvis en boligblokk eller et rekkehus. Den juridiske organisering av eiendommen er uten betydning og en boligblokk kan eksempelvis betraktes som èn eiendom uavhengig av antall leiligheter i denne sammenheng.

Fordelingsanlegg/nett Høyspennings- eller lavspenningsnett som nettselskap bygger i henhold til offentlig områdekonsesjon.

Frakobling Frakobling omfatter frakobling av installasjon ved hjelp av et fysisk inngrep, bruk av verktøy og lignende og/eller utkobling av en installasjon ved hjelp av bryter, sikring eller annet betjeningsorgan.

Installasjonseier/bruker Se ”Anleggseier/bruker”.

Kraftleverandør Virksomhet som selger elektrisk energi til sluttbruker og som har omsetningskonsesjon.

Nettleie Alle priser og annen økonomisk godtgjørelse (tariffer) som nettselskapet fastsetter for tilknytning til og bruk av elektriske nettanlegg.

Nettselskap Selskap som eier overføringsnett eller har ansvar for nettjenester, og som har offentlig konsesjon.

Sluttbruker Kjøper av elektrisk energi som ikke selger denne videre.

Stenging Et fysisk tiltak som foretas av nettselskapet, og som tar sikte på å hindre uttak av elektrisk kraft før stengegrunnen er fjernet.

Stansing Kraftleverandørs utøvelse av tilbakeholdsrett som innebærer at det ikke vil bli solgt kraft til kunden før betalingsmislighold er gjort opp.

Stikkledning En ledning, luftledning eller kabel, fra netteiers fordelingsanlegg til anleggseier/brukers anlegg. Stikkledninger er en del av nettet.

Tariffer Se ”Nettleie”

Tilkobling Tilkobling av en installasjon representerer motstykket til frakobling og omfatter

også innkobling som motstykke til utkobling – se ”Frakobling”.

Tilknytningsgebyr Generelt gebyr ved tilknytning av nytt anlegg.